Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Roboty wyburzeniowe i budowlane polegające na dostosowaniu wnętrza budynku do nowej udojni karuzelowej i poczekalni w Mierzejewie

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360
z późn. zm.) na zadanie: „Roboty wyburzeniowe i budowlane polegające na dostosowaniu wnętrza budynku do nowej udojni karuzelowej i poczekalni w Mierzejewie”


I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.
4. Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie oględzin w terenie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Pawłem Dudziakiem nr tel. 505-650-057.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zamówienia są roboty wyburzeniowe i budowlane polegające na dostosowaniu wnętrza budynku do nowej udojni karuzelowej i poczekalni w Mierzejewie, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.

Zakres prac: dostosowanie wnętrza budynku do projektu stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
Oczekiwany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2023 r. lub inny zaproponowany przez oferenta.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 24 sierpnia 2023 r. do godz. 1000 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, świadczące że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę uprawnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
3) oświadczenie, że:
- Wykonawca nie znajduje się w sytuacji dającej podstawy do upadłości,
- wobec Wykonawcy nie jest prowadzone żadne postępowanie skierowane na zakończenie bytu prawnego Wykonawcy,
- wobec Wykonawcy nie zapadły rozstrzygnięcia kończące jego byt prawny.
4) Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii ww. dokumentów, potwierdzonych przez Oferenta w formie notarialnej lub przez radcę prawnego albo adwokata.
5) UWAGA: brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, np. niepoświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii, spowoduje odrzucenie oferty. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, albo nierzetelnych oświadczeń, powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

V. Dodatkowe informacje.
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Artur Hofman nr tel. 65-536-60-56 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawach technicznych p. Paweł Dudziak nr tel. 505-650-057 lub p. Hanna Nowak nr tel. 537-588-234.

Do pobrania:
Zał. nr 1 - projekt
Zał. nr 2 - druk oferty
Zał. nr 3 - projekt umowy
Zał. nr 4 - oświadczenie

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X