Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Budowa myjni do maszyn rolniczych i opryskiwaczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360
z późn. zm.) na zadanie: „Budowa myjni do maszyn rolniczych i opryskiwaczy”

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.
4. Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie oględzin w terenie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Damianem Golembką nr tel. 607-770-289.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zamówienia w formule “zaprojektuj i wybuduj” jest budowa myjni do maszyn rolniczych i opryskiwaczy w Drobninie, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr 297/2 wraz z uzgodnieniami oraz uzyskaniem stosownych dokumentów i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, pozwalających na realizację zadania.
Zakres prac:
- wymiary: długość 2400 cm, szerokość 900 cm,
- myjka wysokociśnieniowa (specyfikacja):
- zabudowa stal nierdzewna
- zasilanie (V/~/HZ/A) 400/3/50/16,8 (gniazdo)
- zasilanie grzewcze elektryczne
- zbiornik na chemię 2 x 25 l
- ciśnienie pompy HD/HP 100-150 bar
- pompa HD/HP 1450 obr/min
- wydatek wody 12-21 l/min
- temp.wody podgrzanej 85-135°c
- podanie chemi automatyczne/program
- zbiornik na wodę wstępną
- zabezpieczenie techniki przed mrozem
Wyposażenie / akcesoria zewnętrzne
- wąż ciśnieniowy 20m /DN10
- zwijarka półautomatyczna
- lanca ciśnieniowa 1120m
- pistolet zintegrowany z wężem
- wszystkie przyłącza typ ERGO (szybkozłącza)
- lanca typ TURBOHAMER (dysza wirowa, szybkozłącza)
- przyłącze wody do urządzenia (szybkozłącze)
- możliwość demontażu akcesoriów zew.
- wyposażyć w phytobac – neutralizacja popłuczyn z mycia opryskiwacza (w ciągu roku 12 m3 popłuczyn )
- wyposażyć w dwa obiegi wody

Oczekiwany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2023 r. lub inny zaproponowany przez oferenta.

III. Wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 5.000 zł, które należy wpłacić na rachunek bankowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Leszno 26 2030 0045 1110 0000 0023 5250. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek OHZ „GARZYN” Sp. z o.o. z dopiskiem: "wadium w przetargu na budowę myjni” - w terminie do 18.08.2023 r. do godz. 1400. Dopuszcza się wniesienie wadium także w innej formie: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, świadczące że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę uprawnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
3) Dowód wniesienia wadium
4) oświadczenie, że:
- Wykonawca nie znajduje się w sytuacji dającej podstawy do upadłości,
- wobec wykonawcy nie jest prowadzone żadne postępowanie skierowane na zakończenie bytu prawnego Wykonawcy,
- wobec Wykonawcy nie zapadły rozstrzygnięcia kończące jego byt prawny.
5) Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii ww. dokumentów, potwierdzonych przez Oferenta w formie notarialnej lub przez radcę prawnego albo adwokata.
6) UWAGA: brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, np. niepoświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii, spowoduje odrzucenie oferty. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, albo nierzetelnych oświadczeń, powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

V. Dodatkowe informacje.
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Damian Golembka nr tel. 607-770-289.
Do pobrania

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał nr 3

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X