Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Sprzedaż nieruchomości - Brylewo

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ „GARZYN”
Spółka z o.o.
z siedzibą w Garzynie ul. Leszczyńska 34
64-120 Krzemieniewo
ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej aport Spółki położonej w Brylewie, gmina Krzemieniewo, działka nr 2/6 o pow. 4,3017 ha, na której posadowiony jest budynek pałacu (dwór), budynek mieszkalny (oficyna), magazyn (lodownia) i park krajobrazowy oraz działkę nr 2/4 o pow. 0,1625 ha, na której posadowiona jest muszla koncertowa i kort tenisowy. Nieruchomość ujawniona jest w KW POY/00033158/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza wynosi 570.000,00 zł netto - plus podatek VAT
Wadium wynosi 57.000,00 zł

Cena osiągnięta w przetargu jest ceną brutto (oferowana cena netto plus podatek VAT) i podlega zapłacie w całości nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Oferty należy złożyć do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. w Garzynie, ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 20 grudnia 2023 r. na rachunek bankowy w BGŻ BNP Paribas S.A. O/Leszno 26 2030 0045 1110 0000 0023 5250.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek OHZ „GARZYN” Sp. z o.o.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone, niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po potwierdzeniu wpływu wadium na konto Spółki.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
2) osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, nr NIP, w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i stanem technicznym zabudowań oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2014, nr 10, poz. 13) zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej jak i inne koszty związane z umową sprzedaży pokrywa nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość w Brylewie jest wpisana do rejestru zbytków i wydane zostały zlecenia Konserwatora dla przyszłego nabywcy (do wglądu w siedzibie spółki).
Wskazania granic nieruchomości na gruncie Spółka może dokonać na koszt Kupującego.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn oraz jego unieważnienia w przypadku naruszenia przepisów - na każdym etapie, aż do momentu podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz możliwości obejrzenia nieruchomości można uzyskać w siedzibie ogłaszającego przetarg, a także pod numerem telefonu (65) 536-60-69, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X